No100女神陈诗诗39P陈诗诗果团网

No100女神陈诗诗39P陈诗诗果团网

又曰,忧愁者,气闭塞而不行。又如虚实之治,至虚有盛候,则有假实矣;大实有羸状,则有假虚矣。

故肺、心有邪,乘虚而聚,其气必留于两肘,在肺则尺泽,在心则少海之次。所至之处,各有其部,如少阴之脉行舌本,少阳之脉循耳颊,阳明之脉环唇口。

又曰,胁肋下者为马刀。人之卫气,本于天之阳气,阳虚则卫虚,卫气散解则天真失守,故重在卫阳也。

 心移寒于肺者,君火之衰耳。 气由口、鼻出入,故为气之门户,然气之所至,液必随之,如涎出于口,涕出于鼻,泣出于目,是皆上液之属也。

 阴阳不和,故血气离居。热之不久,责心之虚;寒之不久,责肾之少。

必有定见,然后可以治之。颈言咽喉,膺言胸臆。

Leave a Reply