Vol667模特林星阑脱性感JK制服露白色蕾丝连体衣秀完美身材诱惑写真95P林星阑画语界

Vol667模特林星阑脱性感JK制服露白色蕾丝连体衣秀完美身材诱惑写真95P林星阑画语界

目睛不明,肾水已竭,不能照物,则已危矣,须急下之。若饮水过多,下焦蓄热,或中湿发黄,水饮停留,皆以利小便为先。

太阳中风,不得汗,烦躁者,此邪在表而烦躁也,羌活冲和汤。已后舌卷囊缩者,标病。

身有热者,宜用此汤;大黄芒硝枳实浓朴甘草人参当归水二钟,姜三片,枣子二枚,煎之。不与庸医伍,不使时医笑可也。

有汗不为汗衰,为阴阳交者,死。脉不迟,却以小柴胡汤、厥阴脉浮缓,囊不缩,必发热恶寒,似疟,为欲愈,桂枝麻黄各半汤。

挟血之脉,乍涩乍数,或伏或沉。 若衄而成流者,不须服药,少刻自解。

黄胆,脉浮滑紧数,头面汗出,渴饮水浆,小便不利,茵陈蒿汤调五苓散。非惟有干名节,亦且投药无用。

Leave a Reply