asmr剧情小故事剧本

asmr剧情小故事剧本

如《灵枢·百病始生篇》云∶积之初成,必先身形自虚,而后外邪中伤,始于皮肤、腠理、毛发,次络脉,次经脉,次输,次伏冲,次肠胃,次肠胃之外,募原之间。甚者腹胀大,转侧有水声。

去滓再熬,滴水成珠。毒瓦斯沉深,属脏。

然针有得失,宜以散气之药下之。轻宜四磨饮,添磨生枳壳,兼进保和丸。

凡五气所化之液,悉属于肾。 怀妊嗜物,乃一脏之虚。

又云∶酒疸诸证,小便不利,心中热,足下热,又或无热,谵语,小腹满,欲吐,鼻燥。师曰∶以汗出入水中浴,水从汗孔入得之,宜黄芍桂酒汤主之,此黄汗之病因也。

或喉痹、重舌、木舌、肿胀,皆可服。肺居最上,皮毛最表,故脉多浮耳。

Leave a Reply